Algemene Voorwaarden

 1. Toepassing – Niettegenstaande iedere tegenstrijdige bepaling van de eventuele algemene voorwaarden van de koper, zijn enkel de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de handelsbetrekkingen tussen BILA, en de koper. De toepassing van andere voorwaarden wordt uitgesloten. De koper erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en alle bepalingen ervan te hebben aanvaard.

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst – Iedere voorstel uitgaande van BILA is vrijblijvend en bindt BILA niet. De overeenkomst komt slechts tot stand wanneer, cumulatief, de bestelling en/of iedere wijziging daaraan aangebracht door de koper bij BILA schriftelijk bevestigd wordt door BILA en voormelde bevestiging ontvangen werd door de koper.

 

 1. Factuur en betaling – Alle facturen zijn betaalbaar aan BILA. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, moet iedere betaling geschieden bij levering. Het voorschot geschied binnen de 5 dagen na akkoord. Het project wordt gestart vanaf deze betaling ontvangen is. Alle factuurbedragen, die niet betaald zijn op de vervaldag, zijn onmiddellijk en ineens opeisbaar, zulks ven rechtswege, en zonder ingebrekestelling. Iedere openstaande bedrag op de vervaldag brengt van rechtswege een intrest mee gelijk aan de intrestvoet van 5% vanaf de vervaldag van de factuur en wordt vermeerderd met een forfaitaire invorderingsvergoeding gelijk aan 12%, met een minimum van 75,00 EUR, als schadevergoeding. Iedere vertraging in betaling laat BILA toe om haar eventuele latere leveringen op te schorten. Geen enkele compensatie, in het bijzonder gebaseerd op een grond van klacht gericht aan BILA, is toegestaan. In geval van wanbetaling zal de BILA de verkoop overeenkomst mogen verbreken ten laste van de koper met de betaling door deze laatste ener schadevergoeding gelijk aan 40 % van het factuurbedrag. Al de geleverde goederen blijven uitsluitend het eigendom van BILA, totdat ze volledig betaald zijn.

                        

 1. Prijs – De prijzen zijn inclusief BTW. De bankkosten zijn voor rekening van de koper, behalve indien een akkoord bestaat tussen beide Partijen. De prijzen van toepassing op een bestelling zijn diegene die van kracht zijn ten tijde van de bevestiging van de bestelling.

 

 1. Levering – De leveringstermijnen worden uitsluitend ter indicatie meegedeeld aan de koper en binden BILA niet. De niet-naleving van de leveringstermijn brengt geen aansprakelijkheid mee in hoofde van BILA en geeft in geen enkel geval kwijting aan de koper van de uitvoering van zijn verbintenissen en staat hem in geen enkel geval toe om de verkoop te annuleren, de goederen of de diensten van BILA te weigeren noch schadevergoeding te vorderen. De koopwaar reist op risico en gevaar van de koper.

 

 1. Zichtbare gebreken en defecten – De goederen worden ontvangen en goedgekeurd door de koper bij de levering door middel van ondertekening van de leveringsbon. Bij de levering is de koper verplicht om de goederen te onderzoeken en te inspecteren teneinde eventuele gebreken of defecten vast te stellen. Voormelde onderzoek vindt plaats bij de ontvangst van de goederen op de plaats van levering. In ieder geval dient iedere gebrek of defect door de koper worden aangegeven, bij aangetekend schrijven, binnen een maximum termijn van 5 dagen te rekenen vanaf de datum van levering, op straffe van verval. Een dergelijke klacht ontslaat de koper niet om uitstaande verschuldigde of toekomstige betalingen binnen de termijnen te voldoen.

 

 1. Overmacht – BILA is toegelaten om één of meerdere van haar verplichtingen op te schorten of om de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden zonder recht op vergoeding in hoofde van de koper, in uitzonderlijke omstandigheden en/of ingeval van overmacht dat deze uitzonderlijke omstandigheden of gevallen van overmacht zich voordoen bij BILA, haar leveranciers of andere medecontractanten. Een verplichting tot betaling van een som geld zou nooit kunnen beïnvloed worden door een geval van overmacht.

 

 1. Faillissement – BILA behoudt zich het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de koper.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud – BILA behoudt de eigendom van de geleverde goederen tot de volledige betaling ervan, niettegenstaande de overdracht van de in onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden vermelde risico’s. In geval van verzuim van betaling van een factuur 8 dagen na het versturen van een ingebrekestelling, is BILA gerechtigd om de verkoopovereenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen ten laste van de koper en om de teruggave van de geleverde goederen op eerste verzoek te eisen uitsluitend op kosten van de koper. In voorkomend geval mogen alle bedragen betaald door de koper (met inbegrip van, indien van toepassing, de door de koper betaalde voorschot) door BILA behouden worden als schadevergoeding.
 2. Aansprakelijkheid – BILA zal slechts, contractueel of buitencontractueel, aansprakelijk zijn voor de schade veroorzaakt aan de koper of iedere andere persoon als gevolg van bedrog of zware fout, waaronder de schade veroorzaakt door de medecontractant en/of lasthebber van BILA. Haar aansprakelijkheid is ontheven voor andere fouten, met inbegrip van haar eenvoudige of grove nalatigheid. BILA is niet verantwoordelijk voor beschadiging van geleverde juwelen of edelstenen.

 

 1. Intellectuele Eigendomsrechten – BILA is in principe houder van alle intellectuele eigendomsrechten op de creaties die zij maakt en op alle andere prestaties waarop beroep doet in de uitvoering van deze overeenkomst, zoals, niet limitatief, auteursrechten, merkenrechten, octooien, etc. Onderhavige overeenkomst heeft geen overdracht of licentie van enige intellectuele rechten tot gevolg. Alle rechten blijven eigendom van BILA. De koper verbindt zich er toe BILA volledig en zonder limiet te vrijwaren voor enige schade uit bestellingen en de uitvoering van de overeenkomst door BILA, inclusief, maar niet limitatief, indien de bestelling tot gevolg heeft dat rechten van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten, zouden worden geschonden. BILA heeft terzake geen enkele onderzoeksverplichting of informatieplicht naar de koper toe.

 

 1. Nietigheid – De nietigheid van één van onderhavige algemene voorwaarden leidt niet tot de nietigheid van de andere bepalingen die van toepassing blijven.

 

 1. GDPR – BILA verzamelt en verwerkt persoons/bedrijfsgegevens die wij van u ontvangen met het oog op de uitvoering van een overeenkomst. De verwerking van persoonsgegevens door BILA vindt plaats conform de toepasselijke wetgeving en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. BILA zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens en elkeen die noodzakelijkerwijze toegang heeft tot deze gegevens, hen inlichten omtrent het vertrouwelijke karakter ervan. BILA beschouwt de persoonsgegevens die haar in het kader van de opdracht door de klant worden verstrekt als zijnde rechtmatig verkregen en beheerd door BILA. De rechtsgronden zijn; de uitvoering van een overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen, het gerechtvaardigd belang, en toestemming. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan, verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de rechtmatige doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens die hij aan BILA bezorgt.         De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten; recht op inzage, verbetering, wissen, dataportabiliteit en bezwaar. Voor meer informatie, zie onze privacy policy, zoals terug te vinden is op onze website: hier link naar de privacy policy van je website.

 

 1. Toepasselijke wetgeving en rechtsmacht – De onderhavige algemene voorwaarden en, derhalve, de overeenkomsten gesloten door BILA zijn onderworpen aan Belgisch recht. Ieder geschil met betrekking tot hun interpretatie, geldigheid, uitvoering of opzegging behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

 

 1. Rechtbank – Alle betwistingen waartoe onze overeenkomsten aanleiding kunnen geven vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen.